ชื่อเรื่อง : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง