ชื่อเรื่อง : จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๘๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง