ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง