ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อหินคลุก เพื่อทำถนนหมู่ที่ ๑๐ บ้านเขานมนาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง