ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายนา นางสุภาพร บัวตา บ้านคลองเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง