ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองวันเปรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง