info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63
account_box สำนักงานปลัด
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ : dddj5986@gmail.com
(นางพิษิ โซซ่า)
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ : dddj5986@gmail.com
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
(นายคมสัน ชัยวงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายคมสัน ชัยวงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2
(นางศิริพัฒน์ เจริญศรี)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(นางสาวนุชจรี พัดเงิน)
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(นางสาวนิภาพร ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนิภาพร ไตรรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวศิรินภา ไตรรัตน์)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นางสาวศิรินภา ไตรรัตน์)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(นายพงศกร มาช่วย)
นักการภารโรง
(นายพงศกร มาช่วย)
นักการภารโรง
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมศักดิ์ คิดการ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิสัน ไทยงาม)
พนักงานขับรถยนต์
(นางคะนึง สุวรรณ์)
คนงานทั่วไป
(นางคะนึง สุวรรณ์)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020